Exercise_BCNN_001_CZ - pale - 1 h - basic

Jak změníte dobu trvání vsádkové kultivace?

Po dokončení tohoto cvičení budete umět/ znát:
[…oran?ově označené kroky v úloze slou?í ke kontrole dosa?ení učebních cílů]
    [...]
1 přehled ...prostudovat typické zobrazení dat či situace, ze kterého úloha vychází Simulation > Batchkultur - Substratverbrauch und Biomassewachstum > Graph 1
2 zadání úlohy ...promyslet princip řešení úvodní otázky ze záhlaví cvičení, které je zde znázorněno graficky Simulation > Batchkultur - Substratverbrauch und Biomassewachstum > Graph 2
3 [otevřít okno pro Java-aplikaci] …pomocí šipky v pravo nahoře otevřít okno s Javou a provést přednastavenou simulaci (zelená šipka), zobrazí se křivky x(t) (černá) a s(t) (červená). Kliknout pravým tlačítkem myši na zvolený řádek Scenario (Edit Scenario) a prohlédnout si výchozí nastavení. Simulation > Batchkultur - Substratverbrauch und Biomassewachstum > Simulation
4 vyhledat význam přednastavení …pro výběr ze seznamu symbolů pou?ít třídící a vyhledávací funkce Nomenclature > Full List
5 z grafu odečíst číselnou hodnotu s0 ...na počátku kultivace
Example > Batchwachstum - Versuchsauswertung > How To 2
6 z grafu odečíst číselnou hodnotu x0 …počáteční koncentrace biomasy x0 je vyšší ne? 0 g L-1, proto?e bez přítomnosti mikroorganismů by nedocházelo k ?ádnému nárůstu Biomasy Example > Batchwachstum - Versuchsauswertung > How To 3
7 odečíst přesné číselné hodnoty x0 a s0 ...data k obrázku 7 z Varma and Palsson (1994) jsou v xls, původni publikace v pdf souboru Example > Batchwachstum - Versuchsauswertung > Files
8 [v otevřené Java-aplikaci]
provést simulaci s novými počátečními hodnotami x0 a s0
....kliknout pravým tlačítkem myši na zvolený řádek Scenario a změňit hodnoty x0 a s0 (Edit Scenario). Hodnoty všech ostatních parametrů zachovat nezměněné.
9 odečíst počátek stacionární fáze a překontrolovat výsledek …odečítání hodnot z grafu pomocí elektronického pravítka na obrazovce je nepřesné. Kliknout pravým tlačítkem myši na zvolený řádek Scenario (View Data > View/Edit Selected) a odečíst spočtené číselné hodnoty. Test
10 zkrátit dobu trvání exponenciální fáze růstu o 2 hodiny …v Edit Scenario poka?dé změnit pouze jednu z polo?ek, znovu provést simulaci a vysvětlit pozorované změny; přičem? je třeba rozlišovat, která nastavení jsou specifická pro daný mikroorganismus a která pro konkrétní vsádkový pokus Test
11 přezkoušení znalostí ...vyplněním testu potvrdit dosa?ení učebních cílů Test
12 k dalšímu cvičení ...doporučení pro další cvičení Exercise_ESBS002